terpene hydrate 782-537-7775
oprema i projekti za proizvodnju sladoleda,
kolaèa, èokolade i pekarskih proizvoda

www.kondingprojekt.com
naslovna


5189079434
(804) 371-4657
kontakt
909-882-0762
usluge
praise-giving

ENGLISH VERSION


     
 
Konding d.o.o. je vodeæa regionalna tvrtka za distribuciju i usluge u konditorskoj industriji. Veæ vi¹e od 15 godina pridonosimo uspje¹nom poslovanju i rastu brojnih klijenata na podruèju sladoledarstva i slastièarstva.

Na¹a distributivna mre¾a sa poslovnicama ¹irom Hrvatske garantira brzu i pouzdanu uslugu.
 
Ukoliko ¾elite redovito primati pregled novosti u na¹oj ponudi i biti u toku sa dogaðajima u struci, upi¹ite svoj e-mail:
Va¹ e-mail:
 
 


naslovna | o nama | kontakt | proizvodi | usluge | 7029739624
Konding d.o.o. za proizvodnju i usluge, Industrijska 19, Sesvete, tel: 00 385 (0)1 2409 440, fax: 00 385 (0)1 2409 148, e-mail: info@konding.hr, upisan u sudski registar kod Trgovaèkog suda u Zagrebu, MBS 080035700, MB 0265721, OIB 74001452011. Iznos temeljnog kapitala 2.896.000,00 kuna, uplaæen u cjelosti. Èlanovi uprave: Aleksandar Andriæ. Transakcijski raèuni: 2360000-1101660555 kod Zagrebaèke banke d.d.

copyright 2003-2012 Konding d.o.o., sva prava pridr¾ana