O spoločnosti
SpoločnosÅ¥ NETmont bola založená 23. 7. 1998 s cieľom poskytutnúÅ¥ zákazní­kom čo najkomplexnejšie dodávky v oblasti slaboprúdových, silnoprúdových a stavebných technológií­. Počas svojho vývoja sme sa stali partnermi rôznych významných firiem. Za zmienku stojí­ partnerstvo so spoločnosÅ¥ou Compaq, neskôr Hewlett Packard, pre ktorú sme ako partner realizovali celý rad zaují­mavých projektov v oblasti IT a od roku 2007 sme sa stali partnermi spoločnosti 406-267-4614.

Predmet našej firmy sa dá stručne zhrunúÅ¥ do niekoľkých činností­
 1. elektroinštalatérstvo
  • nn - rozvody
  • osvetlovacia technika
  • zdroje nepretržitého napätia

 2. riešenia v oblasti IT (informačné technológie, komunikačné a TV systémy)
  • štrukturované kabelážne systémy
  • dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky
  • aktívne sieÅ¥ové zariadenia Cisco
  • telefónne rozvody a telefónne ústredne
  • audio-videovrátniky
  • televí­zne rozvody a satelity

 3. riešenia v oblasti bezpečnostných systémov
  • elektronické zabezpečovacie systémy
  • priemyselná televí­zia
  • systém kontroly vstupov a pohybu osôb
  • dochádzkové systémy

 4. riešenia v oblasti požiarneho zabezpečenia stavieb
  • elektronická požiarna signalizácia
  • požiarno - evakuačný rozhlas

 5. stavebné technológie
  • dutinové podlahy
  • dvojité podlahy
  • podpodlahové kanálové systémy
  • parapetné systémy
  • znížené stropy

Vo väčšine spomí­naných technológií­ sa zaoberáme aj naprojektovaní­m systémov, preto sme vyhľadávaným partnerom rôznych architektonických kancelárií­. Našim záujmom je poskytnúÅ¥ čo najkomplexnejšie služby v oblasti elektrotechnického zabepečenia objektov. Samozrejme, sme veľmi radi, pokiaľ sa nám podarí­ naše projekčné úsilie pretaviÅ¥ do samotnej realizácie, kde môžeme uplatniÅ¥ naše dlhodobé skúsennosti pri riešení­ problémov. Naša spoločnosÅ¥ sí­dli v Bratislave, má približne 30 zamestnancov. Jej pracovní­ci majú dlhoročné skúsennosti s aplikáciou ponúkaných technológií­. Za spomenutie stojí­ budovanie elektrotechnického zabezpečenia objektov Tatracentra, Národného personalizačného centra pre ministerstvo vnútra, momentálne budované bytové centrum Koloseo, rekonštrukcia Erdodyho paláca v Bratislave, budovanie počí­tačových sietí­ a elektrorozvodov vo Všeobecnej úverovej banke v rámci celého Slovenska a dlhoročná spolupráca s firmou Hewlett - Packard (COMPAQ) pri budovaní­ kabelážnych systémov.

Zakladateľ spoločnosti vidí­ priestor presadenia sa firmy v oblasti budovania stredných a veľkých administratí­vnych objektov a v oblasti subdodávok. Nebojí­me sa ani neľahkých projektov. Aby sme uspeli pred stále silnejúcou konkurenciou snaží­me sa staraÅ¥ o rast vedomostí­ našich pracovní­kov.

Vo firmách, kde sme doteraz pôsobili, časom zví­Å¥azila kvantita obchodov nad spokojnosÅ¥ou zákazní­ka. Verí­m, že sme iný­. V športovom zápolení­ je ví­Å¥az a porazený­. Pri spolupráci s našou firmou Vám garantujeme spokojnosÅ¥ pre všetky zúčastnené strany.